Admin lms

โดย Admin lms - Wednesday, 20 July 2016, 02:14PM
  กระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนประกอบด้วย 4 ขั้น ข้อเสนอขั้นที่ 1 ดังนี้คือ
1. สำรวจความรู้
1) การบ่งชี้ความรู้ โดยผู้วิจัยได้พิจารณาว่า มีเป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดและอยู่ที่ใคร ซึ่งมีรายละเอียดตัวบ่งชี้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามีดังต่อไปนี้คือ
1. ระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียนที่มานั่งเรียนจริง ซึ่งจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนจากสูติบัตร ทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง น้ำหนักส่วนสูงปัจจุบัน ระยะทางและเวลาที่ใช้ในการมาโรงเรียนโดยมีผู้ดูแลที่เป็นครูผู้รับผิดชอบงานฐานข้อมูลนักเรียนปัจจุบันธุรการโรงเรียนจะเป็นคนกรอกข้อมูลดังกล่าวในการแบ่งเบาภาระงานของครู ทำหน้าที่เป็น admin ของโรงเรียน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำหรับบริหารจัดการที่ดีที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายหัว ปัจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะสะดวกต่อการย้ายเข้า/ย้ายออก น้ำหนักส่วนสูงที่ประมวลผลเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ด้วยโปรแกรม สถิติจำนวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน
2. ระบบบริหารจัดการรับ-ส่งหนังสือราชการ (Eoffice : AMSS)
ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเอกสารราชการที่สำคัญมาก โรงเรียนประถมศึกษาได้ใช้บริหารจัดการการรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน และทำงานได้ดีประหยัดเวลาการเดินทางตลอดจนผู้บริหาร ครูผู้สอนได้รับข่าวสารได้ทันท่วงที สะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดยมีวิธีเข้าใช้ตามขั้นตอนดังนี้คือ
3.ระบบ IEP Online บริหารจัดการนักเรียนพิเศษ/พิการ
เป็นโปรแกรมสำหรับครูที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียนพิเศษภายในโรงเรียน และมีระบบรายงานผล ทำงานกับฐานข้อมูลระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับโรงเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สะดวกต่อการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน
4. ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ ที่มีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ตั้งค่าการใช้งานหลายขั้นตอน โดยใช้วิธีการจำลองเครื่อง PC ธรรมดาให้เป็นเซฟเวอร์จำลอง ในการใช้ฐานข้อมูลของโปรแกรม และต้องมี admin เป็นผู้ดูแลระบบ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประกอบไปด้วย งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด ที่ใช้สืบค้นเลขทะเบียนหนังสือหรือบาร์โค้ด ค้นหาชื่อเรื่อง งานบริหารยืม/คืน หนังสือ งานสถิติและรายงาน งานสนับสนุนและการจัดการและบริหารระบบ ซึ่งเหมาะสมที่จะนำมาบริหารจัดการห้องสมุดในโรงเรียน
5. ระบบ Google Apps
6. ระบบพัฒนาสื่อออนไลน์ DLIT ที่เป็นระบบที่ให้ครูได้ใช้สื่อแอฟพลิเคชั่นบนออนไลน์
7. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP) www.gprocurement.go.th/ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบออนไลน์
8. ระบบโปรแกรมบริหารการเงินงบประมาณโรงเรียน
9. ระบบ e-Money เงินเดือนครูออนไลน์
10. หุ่นยนต์บังคับมือและหุ่นยนต์อัตโนมัติ Robot
11. ระบบอีเลิร์นนิ่ง e-Learning
12. โปรแกรมปฏิบัติการไมโครซอฟ (Microsolf)/โปรแกรมเสริมเพื่อจัดการเรียนการสอน (Paint Word, excel, powerpoint, Publisher, Photoshop cs3, photoscabe, Audacity )
13. ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
1) สร้างภาพกราฟิกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Paint)
2) นำเสนอผลงาน (Presentation : Powerpoint )
3) เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (excel, scratch,Flash)
4) สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book : FlipAlbum )
5) สร้างเว็ปเพจ Editor (Namo WebEditor 5 , FileZilla Client)
14. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาก (powerpoint, Captivate, flash)
15. ระบบการเรียนการสอนโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล
16. ระบบการอบรมพัฒนาครูออนไลน์ TEPE / ระบบพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหาร

โดย Admin lms - Sunday, 1 November 2015, 06:11PM
  รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์
1. ชนะเลิศ webpage Editor
2. รองชนะเลิศอันดับ 2 E-book
3. เหรียญทอง Presentation
4. เหรียญทองแดง สร้างเกมส์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. เหรียญเงิน Paint ป.1-3