คณิตศาสตร์
(ค16101)


คณิตศาสตร์ ค16101 เนื้อหารายละเอียดจะสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และเป็นบทเรียนสำเร็จรูป CAI ขอบพระคุณโรงเรียนมงฟอร์ตเป็นอย่างสูงที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6