ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาคณิตศาสตร์
ารอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 18 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด )