ประเภทของรายวิชา

อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) 
 การใช้งานอินเทอร์เน็ต Internet รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
องค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Knowlege Management :KM "ICT" for Education) 
 การจัดการความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษารายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 คณิตศาสตร์บทคัดย่อ
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 รายวิชาคณิตศาสตร์บทคัดย่อ
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 รายวิชาภาษาไทยบทคัดย่อ